Bình Dương: Hướng tới thành phố thông minh trong lĩnh vực môi trường

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  06 Tháng Năm 2018 10:21:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

Sở TN&MT Bình Dương đang xây dựng chương trình thực hiện Đề án thành phố thông minh trong lĩnh vực môi trường.

Chương trình hướng đến 2 mục tiêu chính, một là sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại để kết nối công dân, doanh nghiệp và chính quyền với nhau, để xây dựng và xử lý dữ liệu, tạo ra thông tin và kiến thức nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của lãnh đạo trong lĩnh vực môi trường. Hai là nâng cao công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao cuộc sống của người dân.

Chương trình thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực môi trường dự kiến được thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2017-2020; giai đoạn 2 từ năm 2021-2025, giai đoạn 3 từ năm 2026-2030. Nội dung quan trọng được ưu tiên là xây dựng trung tâm điều hành chung, trên cơ sở nâng cấp trạm điều hành trung tâm đang vận hành tại Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật tài nguyên môi trường theo từng giai đoạn. Trạm trung tâm này sẽ đóng vai trò kết nối điều hành quan trắc các thành phần môi trường với nhau như nước thải, khí thải, nước mặt, nước ngầm. Đồng thời, trung tâm này sẽ là đầu mối để kết nối vào trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh.

Với mục tiêu ngăn ngừa và kiểm soát triệt để các thành phần ô nhiễm dựa vào các hệ thống kiểm soát tự động, chương trình cũng sẽ triển khai lắp đặt các trạm quan trắc tự động không khí; mở rộng mạng lướng quan trắc nước mặt, nước ngầm; lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước cấp tự động và xây dựng hồ chứa nước để tái sử dụng nước thải sau xử lý.

K.Linh/MONRE