Bình Dương: Tăng cường biện pháp phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  10 Tháng Năm 2017 11:01:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

Xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã và đang chủ động đề ra các giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Qua đó, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của Bình Dương.

Bình Dương đảm bảo 100% KCN đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường

 
Bình Dương đảm bảo 100% KCN đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường

Tích cực tham mưu chỉ đạo điều hành

Sở TN&MT Bình Dương đã và đang thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của cấp trên giao phó nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên cải tiến, đổi mới chế độ hội ý, giao ban tuần, tháng, quý để công tác chỉ đạo điều hành được thông suốt và hiệu quả.

Năm 2016, Sở TN&MT Bình Dương đã tham mưu, trình UBND tỉnh Bình Dương, HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết và Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Nghị quyết về chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cùng với đó, trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020, Phương án ứng phó sự cố tràn đổ chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Kế hoạch thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2018…

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Sở TN&MT đã rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường còn hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần và kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương sửa đổi, bãi bỏ. Qua đó, góp phần tích cực trong việc hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách pháp luật ở địa phương, tạo khung pháp lý thông thoáng trong việc quản lý Nhà nước về môi trường và góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Giải quyết nhanh các thủ tục hành chính

Đến cuối năm 2016, Sở TN&MT Bình Dương đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 - 100% thủ tục và đang triển khai thực hiện kế hoạch áp dụng mức độ 3, 4 - 25 thủ tục; thực hiện nghiêm chỉnh việc tiếp nhận, luân chuyển các thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết của Sở trên phần mềm một cửa của UBND tỉnh Bình Dương; hàng tháng, báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ trễ hẹn và thực hiện thư xin lỗi đối với cá nhân, doanh nghiệp về các hồ sơ trễ hẹn liên quan đến thủ tục hành chính.

Song song đó, duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho nhiệm vụ kê khai, thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trả lời báo cáo kết quả quan trắc môi trường và thẩm định địa điểm đầu tư; hướng dẫn các thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác và trả lời, giải đáp 77/77 câu hỏi có nội dung liên quan đến lĩnh vực môi trường mà cá nhân, doanh nghiệp gửi về Cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã tiếp nhận 2.667 hồ sơ và 153 hồ sơ lĩnh vực môi trường từ năm trước chuyển sang, tổng số hồ sơ cần giải quyết thuộc lĩnh vực môi trường trong năm 2016 là 2.820 hồ sơ. Trong đó có 845 hồ sơ thủ tục hành chính, 1.975 hồ sơ thực hiện 03 nhiệm vụ chuyên môn. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính, Sở TN&MT đã tham mưu giải quyết được 735 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91,9%. Đối với các hồ sơ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Sở đã giải quyết 1.663 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 86,1%.  

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Sở TN&MT đã và đang duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý Nhà nước; cập nhật trên Cổng thông tin quản lý môi trường 5.770 doanh nghiệp; cập nhật các Chỉ thị môi trường năm 2015 và 2016 vào phần mềm Chỉ thị môi trường; duy trì việc vận hành, sử dụng, cập nhật thông tin dữ liệu về doanh nghiệp vào Cổng thông tin quản lý môi trường, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường có thể cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu nhanh chóng.

Sở TN&MT Bình Dương giám sát các doanh nghiệp vận hành hệ thống xử lý nước thải qua hệ thống camera của Sở
Sở TN&MT Bình Dương giám sát các doanh nghiệp vận hành hệ thống xử lý nước thải qua hệ thống camera của Sở

Tăng cường kiếm tra, kiểm soát ô nhiễm

Năm 2016, toàn ngành TN&MT Bình Dương đã tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm. Ngành đã thanh, kiểm tra đối với 1.499 đơn vị, giảm 200 đơn vị so với năm 2015 và xử lý vi phạm 494 đơn vị, chiếm tỷ lệ 33% với tổng số tiền phạt và giá trị tang vật tịch thu hơn 20 tỷ đồng. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực của ngành đạt tỷ lệ cao, trong năm đã giải quyết được 1.377/1.438 đơn, đạt tỷ lệ 96%, trong đó cấp tỉnh là 98%, cấp huyện là 95,1%.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã phối hợp với Ban Quản lý các KCN Bình Dương và Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore kiểm tra, xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với 14 doanh nghiệp; rà soát, lập danh sách 70 nguồn thải lớn để tổ chức điều tra, khảo sát hiện trạng công tác bảo vệ môi trường để cập nhật vào Cổng thông tin quản lý môi trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Riêng đối với công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Sở TN&MT Bình Dương đã phát hành thông báo nộp phí đối với 865 doanh nghiệp có lưu lượng nước thải dưới 30 m3/ngày với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng và 365 doanh nghiệp có lưu lượng nước thải trên 30 m3/ngày với tổng số tiền trên 6,2 tỷ đồng. Tổng phí bảo vệ môi trường thu được trong năm 2016 trên 7,8 tỷ đồng, đạt 97,9% so với tổng số thu phí được giao trong năm 2016 là 8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định: Hoạt động thanh, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và các sai phạm để xử lý, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm. Công tác quản lý môi trường ngày càng chủ động qua việc kịp thời tham mưu ban hành các kế hoạch trung và dài hạn; kiểm soát được tình hình ô nhiễm môi trường thông qua quan trắc tự động; từ đó ngăn ngừa ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường tỉnh Bình Dương.

Phấn đấu hoàn hành các mục tiêu quan trọng

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Năm 2017, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường quyết liệt trong công tác cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quan trọng: 94% tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; 100% khu công nghiệp mới đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường giảm xuống còn 1%.

Để hoàn thành các mục tiêu quan trọng nêu trên, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, theo hướng tinh gọn, dễ áp dụng; tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng chuyên môn; duy trì việc tiếp nhận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cá nhân và doanh nghiệp đến liên hệ công tác và thông qua các câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT; tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi thông tin với tổ chức, công dân và giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải tiến, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo nhằm giúp cho công tác chỉ đạo điều hành được chủ động, thông suốt, hiệu quả; tăng cường đi sâu, đi sát công việc để đôn đốc, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện văn hóa nơi công sở.

Mặt khác, ban hành kế hoạch công tác năm, theo đó thống kê nhiệm vụ cần thực hiện trong năm và phân công cụ thể cho cán bộ, công chức thực hiện; tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện, cấp xã, nhằm đảm bảo sự thống nhất và phối hợp tốt trong việc thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình biện pháp bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng theo quy định…

Tường Tú

Báo Tài nguyên & Môi trường