Lâm Đồng: Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó với BĐKH

Gửi bởi Trần Hoài Nam  |  17 Tháng Năm 2017 11:22:00 CH  |  Chủ đề: Tin tức môi trường

Thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH), UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 2919/KH-UBND triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm quán triệt sâu, rộng chủ trương, giải pháp, nội dung của Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH đến các cấp chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Yêu cầu của Kế hoạch là các nhiệm vụ trong kế hoạch của tỉnh Lâm Đồng phải bám sát nội dung của Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH; phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế ở địa phương. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch phải đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn gắn với phát triển kinh tế nhằm bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường hướng đến phát triển kinh tế bền vững, phát triển các ngành nông nghiệp, dịch vụ, dịch vụ xanh, phát triển công nghiệp và hạ tầng xanh bền vững.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm: giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với BĐKH; chuẩn bị nguồn lực; thiết lập hệ thống công khai, minh bạch; xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế. Trong đó, Lâm Đồng sẽ thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng có lợi cho các ngành kinh tế thân thiện với môi trường, hạn chế các nhóm ngành có nguy cơ cao gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; không cấp phép đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng đối với các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là các khu vực tập trung dân cư, các lưu vực sông, khu vực nhạy cảm, vùng ưu tiên cần phải bảo vệ. Đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là các cơ sở có phát thải gây ô nhiễm không khí.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 64/CTr/TU ngày 11/10/2013 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Thực hiện việc lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển; rà soát, điều chỉnh các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực cho phù hợp với kịch bản BĐKH.

Ngoài ra, xây dựng, tổ chức, thực hiện các chương trình nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động ứng phó với BĐKH, đặc biệt là cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp, dễ bị tổn thương trước các tác động tiêu cực của BĐKH. Tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, cán bộ lập kế hoạch, cán bộ chuyên trách và các thành phần xã hội về BĐKH, tác động của BĐKH. Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật xử lý môi trường giảm thiểu ô nhiễm, phòng chống thiên tai và ngăn chặn các thảm họa liên quan tới môi trường.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác điểu tra tổng quát hiện trạng tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; từ đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên; xây dựng hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo, giám sát những biến động của nguồn tài nguyên này, cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý Nhà nước. Xây dựng và triển khai các dự án điều tra, đánh giá hiện trạng công tác quản lý và khai thác tài nguyên trong toàn tỉnh. Dự báo diễn biến tình hình khai thác và sử dụng trong tương lai và đề xuất các biện pháp khai thác sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Lâm Đồng cũng sẽ thực hiện việc thu đúng, thu đủ thuế, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải nhằm bảo đảm đủ kinh phí cho xử lý chất thải và tạo nguồn vốn đầu  tư trở lại cho các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần giảm đầu tư từ ngân sách Nhà nước, tạo nguồn tài chính bền vững cho bảo vệ môi trường. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường các cấp với hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường của lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm không sử dụng ngân sách Nhà nước…

Tường Tú

Báo Tài nguyên & Môi trường