HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  Xác định nguồn thải trọng điểm với tiêu chí:

a) Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về nước thải được xác định theo Điều 5, Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  - hiện nay chưa có

b) Các cơ sở có lưu lượng nước thải từ 100 m3/ngày đêm trở lên; - Hiện nay đã có đối với các nguồn thải có phiếu điều tra; trong file excel Cem gửi (đã check Có trong trường thông tin nguồn thải trọng điểm)

c) Các cơ sở xả thải ra nhánh chính sông Đồng Nai, sông Sài Gòn hoặc các phụ lưu cấp 1 có lưu lượng nước thải từ 50 m3/ngày đêm trở lên; - đã có trong file excel Cem gửi (đã check Có trong trường thông tin nguồn thải trọng điểm)

d) Các cơ sở cần tiến hành các biện pháp xử lý triệt để về nước thải thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;- hiện nay chưa có

đ) Các cơ sở thuộc danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (về nước thải) đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố- đã có trong file excel Cem gửi (đã check Có trong trường thông tin nguồn thải trọng điểm)